Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Informacja

Odsłony: 814

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje,
że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2016 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 08.05.2017r (poniedziałek) w godz. od 14:00 do 20:00 do PSP Zakrzówek.

Informacja OZE

Odsłony: 940

INFORMACJA

Informuję mieszkańców gminy Kazanów, że projekt pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka –Letnisko i Kazanów” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WM, znajduje się na 1 miejscu w Województwie Mazowieckim.
Całkowita wartość projektu wynosi 7 564 125,96 zł, wartość unijnego dofinansowania to 5 583 881,60 zł.

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

"Budowa boiska wielofunkcyjnego" - zawiadomienie o wyniku przetargu

Odsłony: 969

GMINA KAZANÓW
Znak: RGK.PN.271.1.2017
Kazanów, 2017.04.24

ZAWIADOMIENIE
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art.92 ust.1 , ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późń.zm.) zawiadamia że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 11.04.2017r. na roboty budowlane pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr ew. 595 w miejscowości Kazanów ul. Kościelna 50 obejmująca: wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnię sztuczną, montaż urządzeń do siatkówki, koszykówki, badmintona,, , komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma: Oferta Nr 5 TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre oferując cenę brutto – 178.052,92 zł. Słownie: Sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa złotych i 92/100 z okresem płatności w ciągu 30 dni.

Kryterium oceny ofert była cena i okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał łączną największą liczbę punktów – 100,00.

Zamawiający informuje, że do przetargu przystąpiło siedmiu Wykonawców:

Czytaj więcej

Publikacja pt. „Biało-Czerwona” dla każdego na Dzień Flagi

Odsłony: 732

Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej.

Wskazówki zawiera publikacja pt. „Biało-Czerwona” opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 32 stronicowa bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest dostępna na stronie www.mswia.gov.pl.

Każdy może ją przeczytać, pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Odsłony: 859

dziennik ustaw

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r.
Poz. 722

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu o sprzedaży działek

Odsłony: 843

Wójt Gminy Kazanów

Znak : RGK.6840.1-1.2017.

Informacja

Wójt Gminy Kazanów działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016r. , poz. 2147 ze zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Pl. Partyzantów 28 w dniach od 23 marca 2017r. do 13 kwietnia 2017r. ( 21 dni) został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębach: Borów działka nr ew. 70 o pow. 800m2, Kazanów działka nr ew. 656/2 o pow. 900 m2, Kroczów Większy działka nr ew. 400/2 o pow. 1600 m2, Ostrownica Kolonia działka nr ew. 103 o pow. 1600 m2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1,pkt.2, pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomości mogą składać wnioski do 05 maja 2017roku. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów pokój Nr4 telefon 48/6766033 w. 18.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka