Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kazanów

Odsłony: 1138

Kazanów, 14 listopada 2016 roku

Wyniki
konsultacji projektu
uchwały Rady Gminy Kazanów

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku  publicznego i  wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje rozpoczęto 20 października 2016r  i zakończono 10 listopada 2016r. Opinie i uwagi można było składać w formie ustnej, pisemnej w Urzędzie Gminy w Kazanowie, za pośrednictwem poczty lub przesłać drogą elektroniczną. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.

Stwierdza się, że w w/w terminie konsultacji, nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.

Komisja w składzie
1. Marianna Sulima
2. Renata Wolszczak
3. Karolina Wieczorek

Informacja Z KONSUTLACJI SPOŁECZNYCH

Ogłoszenie o I rokowaniu dz, Ranachów 2016

Odsłony: 1280

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.2.2016.

OGŁOSZENIE O I ROKOWANIU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r.,poz.1774 z późń.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz. U. z 2014r. ,poz.1490 z późn.zm.).

Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza I rokowanie  na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową położonej w obrębie Ranachów oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 263/1 o pow. 700,00 m2 stanowiącą własność Gminy Kazanów ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00014031/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Czytaj więcej

„Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Radomszczyzny”

Odsłony: 1167

W dniu 11 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie odbyły się warsztaty taneczno – muzyczne, organizowane przez FUNDACJĘ PRO CIVITAS BONO w ramach projektu „Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Radomszczyzny”. Projekt finansowany jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego  p. Adam Struzik. Partnerem projektu jest Muzeum Wsi Radomskiej.

W ramach warsztatów dzieci mogły posłuchać walczyków, poleczek, oberków z tzw. mikroregionu kajockiego (powiat przysuski), wykonywanych na żywo przez ludowych artystów.  Przez 90 minut dzieci uczyły się podstawowych kroków ludowych tańców, śpiewały piosenki, poznawały tradycje ludowe, grały na instrumentach. Artyści opowiadali dzieciom o kulturze ludowej oraz prezentowali własnoręcznie wykonane stroje ludowe oraz inne elementy rękodzieła.

Czytaj więcej

Kampania "Rzecznik Praw Pacjenta"

Odsłony: 1059

Kampania "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"  - wszystkie elementy kampanii można obejrzeć na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta (www.bpp.gov.pl) w dziale "Dla Pacjenta" - "Edukacja-poznaj swoje prawa" - "Kampanie Społeczne" - "Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina".

„CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

Odsłony: 1406

W okresie jesienno-zimowym w związku z koniecznością ogrzewania zwiększa się zagrożenie pożarem oraz możliwością zatrucia gazami spalinowymi. W budynkach w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane występuje ryzyko śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla potocznie zwanego czadem. Związek ten nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu. W sezonie grzewczym od września 2015 do końca marca 2016 na terenie kraju 2229 osób uległo podtruciu tlenkiem węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50 zmarło.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konsultacjach

Odsłony: 1241

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2016 r. poz. 239) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Czytaj więcej

Spotkanie z Wicewojewodą

Odsłony: 1259

We wtorek 18.10.2016 w godzinach porannych, do gminy Kazanów przybył z roboczą wizytą Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz, który spotkał się z Panią Wójt Teresą Pancerz-Pyrka oraz pracownikami Urzędu Gminy w Kazanowie.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, Pani Wójt przedstawiła sytuację finansowo-gospodarczą Gminy.

Pan Wicewojewoda zwrócił uwagę na potrzebę kolejnego, ale dłuższego spotkania w celu bliższego zapoznania się z terenem Gminy. Spotkania takie są bardzo potrzebne i pozwalają na przybliżenie problemów nurtujących „Małe Ojczyzny”.

Czytaj więcej

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami oświaty

Odsłony: 1178

W dniu 17.10.2016 na zaproszenie Pani Wójt Teresy Pancerz-Pyrka do Urzędu Gminy w Kazanowie, przybyli emerytowani pracownicy oświaty, z którymi odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pani Wójt złożyła emerytowanym pracownikom oświaty życzenia z okazji ich święta, życząc przede wszystkim zdrowia, codziennych powodów do uśmiechu oraz realizacji planów, marzeń i pasji.

Dla wszystkich gości przygotowano okolicznościowy poczęstunek i drobne upominki.

 

Czytaj więcej