UWAGA! Skrócony czas pracy Urzędu Gminy Kazanów

Odsłony: 4143

Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 07 sierpnia 2015 roku

w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2013r. poz. 594/ oraz § 15 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, z a r z ą d z a m skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Kazanowie bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Od dnia 10 sierpnia 2015 roku do odwołania ustalam czas pracy dla pracowników w godzinach od 7.00 do 14.00.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2015 roku.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka