Odwołanie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy Kazanów

Odsłony: 3922

Zarządzenie Nr 39/2015
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie: czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2013r. poz. 594/ oraz § 15 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się zmianę czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie w godzinach 7.00 – 14.00 z dniem 17 sierpnia 2015 roku.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2015 roku.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka