Wyjaśnienia dot. przetargu na odbiór wodpadów komunalnych - 2016

Odsłony: 1479

WYJAŚNIENIA Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016."

1. Zapytanie:
Jaka jest przewidywana ilość odpadów do zbiórki w roku 2016? Ewentualnie – jakie były ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Kazanów w latach ubiegłych?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy w paragrafie 1 podane są szacunkowe ilości odpadów komunalnych, odpadów zebranych selektywnie i odpadów zgromadzonych w PSZOKu.

Szacunkowe ilości wynoszą:
1) odpady komunalne – 131 Mg.
2) Odpady zebrane selektywnie – 164 Mg z podziałem na 3 frakcje np. papier i tekturowe – 9,5 Mg, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – 51,4 Mg, szkło i opakowania szklane – 103,1 Mg.
3) Odpady zgromadzone w PSZOKu:
elekto – 0,5 Mg,
meble i inne odpady wiekogabarytowe – 6,0 Mg,
odpady budowlane i rozbiórkowe – 3 Mg,
zużyte opony – 3,0 Mg,
przeterminowane leki - 0,2, Mg.

2. Poprawny znak sprawy w załączniku Nr 1 do SIWZ to: RGK–PN-271/2/2015


Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka