BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO - HARMONOGRAM

Odsłony: 4925

Urząd Gminy w Kazanowie

WTOREK w godzinach od 11:00 do 15:00
Pokój nr 6
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca PrawnyUrząd Gminy w Przyłęku

PONIEDZIAŁEK w godzinach od 10:00 do 14:00
Pokój nr 18
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

Urząd Gminy w Tczowie

ŚRODA w godzinach od 10:00 do 14:00
Pokój nr 21
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

Urząd Gminy w Policznie

CZWARTEK w godzinach od 10:00 do 14:00
Pokój nr 16
Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78

PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00
Pokój nr 6
Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego1

PONIEDZIAŁEK w godz. od 8:00 do12:00
WTOREK-PIĄTEK w godz. od 7:30 do 11:30
Pokój nr 15
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu obsługiwany jest przez organizację pozarządową Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.