Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego 500+

Odsłony: 1429

Program „Rodzina 500+” reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko osobom, którym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014. Ponadto prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje po złożeniu wniosku, który będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie mieszczącym się przy ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nastąpi w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dodatkowe informacje na temat świadczenia wychowawczego można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Rodzina 500+” (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/), w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w pokoju nr 11, jak również pod nr tel. 48 676-60-33 wew. 23.

POBIERZ WNIOSEK 500+