OGŁOSZENIE STAROSTY ZWOLEŃSKIEGO W SPRAWIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH I MIENIA GROMADZKIEGO

Odsłony: 3249

Starosta Zwoleński informuje, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276) o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

W związku z powyższym właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty Zwoleńskiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2016 r.

Wniosek musi zawierać: numery działek, które stanowią wspólnotę, imię i nazwisko albo nazwę firmy podmiotu uprawnionego do udziału we wspólnocie, nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo uprawnionego do udziału we wspólnocie oraz adres doręczeń pism.

Do wniosku należy dołączyć lub wskazać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, a wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie.

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa powyżej, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości, wywieszona na tablicy ogłoszeń gminy i starostwa na okres 14 dni.

W terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia powyższej decyzji, starosta poda do publicznej wiadomości informację o kolejnym terminie składania wniosków, nie krótszym niż 12 miesięcy. Tym razem przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie, przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej.

Wnioski mogą złożyć również osoby fizyczne, które mieszkają lub prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości, w której znajdują się grunty wspólnoty będące lasami, gruntami leśnymi lub nieużytkami przeznaczonymi do zalesienia pod warunkiem, że z tej wspólnoty korzystały w ww. terminie.

Wniosek zawierać musi elementy wymienione wcześniej.

W przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, starosta wyda decyzję o nieustaleniu wykazu uprawionych do udziału we wspólnocie.

Decyzja doręczona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości oraz wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń gminy i starostwa.

W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej (w okresie 2006 r. - 2015 r.) gmina uzyska prawo nabycia na własność, nieodpłatnie, nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako wspólnota gruntowa. W sprawie tej orzeka wojewoda. Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełnia warunków przejęcia nieruchomości, własność wspólnoty gruntowej przechodzi na Skarb Państwa.

Decyzja o ustaleniu wspólnoty i wykazu uprawnionych jest podstawą do jej zagospodarowania i utworzenia spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą, która ma osobowość prawną i działa na podstawie statutu.

Jeżeli uprawnieni do udziału we wspólnocie w terminie 3 miesięcy od dnia ustaleniu wykazu uprawnionych nie przedstawią wójtowi (burmistrzowi) statutu spółki, organ ten utworzy spółkę przymusową, nada jej statut oraz wyznaczy organy spółki.

Nadzór nad działalnością spółki sprawuje właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Dotychczasowe spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty mają obowiązek dostosowania swoich statutów do wymogów określonych w znowelizowanej ustawie w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Statut spółki, jego zmiany, zatwierdza starosta w drodze decyzji.

Ponadto Starosta wydaję decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie.

STAROSTA
mgr inż. Waldemar Urbański