PRZTEARG - kruszywo na remonty dróg gminnych 2016

Odsłony: 1949

Wójt Gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na:
wykonanie usługi w zakresie: "Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2016 na terenie gminy Kazanów".

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski, Danuta Ziarkowska-Lis tel. (48) 676-60-33 wew. 18, (48) 676-60-33 wew. 24.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl, www.ugkazanow.bip.org.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm oraz szlaka z przeznaczeniem na poprawę nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazanów.
Przewidywana wielkość dostaw około 2500 ton – kruszywo., 2000 ton – szlaka.

Rozplantowanie dostaw kruszywa i szlaki odpowiednim sprzętem bezpośrednio po dostarczeniu dostawy.

Miejsce wykonania usługi: drogi gminne na terenie gminy Kazanów.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.2111350-7.
Czas trwania zamówienia: do 31.10.2016 roku.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium: PLN - nie przewiduje się.
Kryteria oceny ofert:: – najniższa cena – 100%
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów (sekretariat), ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów – 31.03.2016r. do godz. 10.00.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.03.2016r. godzina 10.15,
Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.
Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

WÓJT GMINY
mgr Teresa Pancerz – Pyrka


Ogłoszenie zostało zamieszczone
1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
2. Strona internetowa Urzędu., BIP

 

Specyfikacja istotnych warunków dla zamówienia: 

POBIERZ DOKUMENTY