Informacje o stypendium

Odsłony: 4086

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Pomoc materialna przysługuje:

1.    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2.    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3.    uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4.    słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 Charakter pomocy materialnej:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto na 1 osobę w rodzinie, dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha przeliczeniowy. (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.)) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kazanów.

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (małoletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2009,sygn. akt I OW. 122/08). W związku z powyższym, małoletni uczniowie spoza terenu Gminy Kazanów, pobierający naukę w kazanowskich szkołach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek (wniosek w załączeniu)
1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły
Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Kazanowie, Plac Partyzantów 28 -  pok. 15 od 1 do 15 września 2016 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

1.    Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, pok. 15 i na stronie internetowej (w załączniku poniżej)
2.    Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane w rodzinie dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
3.    Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustaleniu prawa do stypendium szkolnego.

Wniosek