Ogłoszenie o I rokowaniu dz, Ranachów 2016

Odsłony: 1089

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.2.2016.

OGŁOSZENIE O I ROKOWANIU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r.,poz.1774 z późń.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz. U. z 2014r. ,poz.1490 z późn.zm.).

Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza I rokowanie  na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową położonej w obrębie Ranachów oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 263/1 o pow. 700,00 m2 stanowiącą własność Gminy Kazanów ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00014031/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza netto-10.210,00,00 zł. Słownie: Dziesięć tysięcy dwieście dziesięć złotych.
Do ceny netto ustalonej w wyniku rokowań zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony z dnia  24 maja 2016r. Drugi przetarg ustny nieograniczony z dnia 05 sierpnia 2016r.

Warunki rokowań:

Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniu:

Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów - Sekretariat pokój nr 8, do dnia 07 grudnia 2016r.

Wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy  -1.021,00 zł.  Słownie : Jeden tysiąc dwadzieścia jeden  złotych. Warunkiem przystąpienia do rokowania jest wpłacenie zaliczki w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w kwocie – 1.021,00 zł. Słownie: jeden tysiąc dwadzieścia jeden złotych na konto Urzędu Gminy Kazanów – Bank Spółdzielczy Iłża Filia Kazanów Nr -24 9129 0001 0020 0240 0448 0008 lub w kasie Urzędu Gminy Kazanów z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 07 grudnia 2016r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: Przeprowadzenie rokowań odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016r. (tj. poniedziałek) o godzinie 1000 W siedzibie Urzędu Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 – sala konferencyjna II piętro.

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Rokowania na nieruchomość w Ranachowie,, do dnia 07 grudnia 2016r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę ( nie mniej niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .
W rokowaniu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Rokowanie można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Forma nabycia gruntu-na własność: za cenę osiągniętą w rokowaniu brutto płatną jednorazowo.              
Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowania.
Koszty umowy notarialnej obciążają nabywcę.
Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy nabywcy.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem: / 0-48 / 6766033 w . 18 lub w Urzędzie Gminy Kazanów pokój nr 4.

Kazanów, 09.11.2016.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka