Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Odsłony: 3836

Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 10 stycznia 2017 roku

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kazanów  w roku 2017.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 §1

1.    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanych do realizacji w okresie do 31 grudnia 2017 roku.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kazanów
/-/ Teresa Pancerz-Pyrka

Ogłoszenie