Nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Odsłony: 3936

fundusze europejskie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

I. Termin składania wniosków od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 17 kwietnia 2017 r. do godziny 13:00.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III. Zakres tematyczny:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;Dz.U.2015 poz. 1570 );

IV. Forma wsparcia: premia w wysokości 70 tys. zł.(na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, rozdział VI, str. 43);

V. Warunki udzielenia wsparcia:

V.1 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto
-spełnić warunki oceny wstępnej,
-zostać uznany za zgodny z LSR, w tym
-zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto
-średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami  musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 28 pkt.

V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

VI. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia:

VII.1 Warunków udzielenia wsparcia:
1. Xero dowodu osobistego i/lub zaświadczenie o miejscu zameldowania wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
2. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:
- Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych, chyba że działalność którą zamierza podjąć wnioskodawca sklasyfikowana jest wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów
 lub
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu;
3. Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone  we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
4. W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - dokumenty poświadczające, że siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

VII.2 Kryteriów wyboru określonych w LSR:
1. Fiszka projektowa wypełniona zgodnie z instrukcją;
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 1- Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca ma wykształcenie kierunkowe odpowiednie do przedmiotu operacji lub doświadczenie w pracy w branży odpowiedniej do przedmiotu operacji tj. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenie z miejsca pracy;
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 5- Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, o ile dotyczy.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 7 - Zaświadczenie z Urzędu Pracy, o posiadanym statusie osoby bezrobotnej, o ile dotyczy.

VIII. Limit środków  w ogłoszonym naborze wynosi: 210 tys. zł.

IX. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (48) 676 20 29, email: stowarzyszeniedir@tlen.pl
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Fiszka projektowa

Kryteria