"Budowa boiska wielofunkcyjnego" - zawiadomienie o wyniku przetargu

Odsłony: 749

GMINA KAZANÓW
Znak: RGK.PN.271.1.2017
Kazanów, 2017.04.24

ZAWIADOMIENIE
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art.92 ust.1 , ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późń.zm.) zawiadamia że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 11.04.2017r. na roboty budowlane pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr ew. 595 w miejscowości Kazanów ul. Kościelna 50 obejmująca: wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnię sztuczną, montaż urządzeń do siatkówki, koszykówki, badmintona,, , komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma: Oferta Nr 5 TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre oferując cenę brutto – 178.052,92 zł. Słownie: Sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa złotych i 92/100 z okresem płatności w ciągu 30 dni.

Kryterium oceny ofert była cena i okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał łączną największą liczbę punktów – 100,00.

Zamawiający informuje, że do przetargu przystąpiło siedmiu Wykonawców:

1. FIRMA WIELOBRANŻOWA Magdalena Łach ul. Kościuszki 75, 07-411 RZEKUŃ – za cenę brutto – 186.960,00 zł. Okres gwarancji 5 lat. Termin wykonania zamówienia do 15.09.2017r.    
2. DRO-MAR Marcin Dróżdż Makowiec ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew za cenę brutto – 240.000,00 zł. Okres gwarancji 5 lat. Termin wykonania do 15.09.2017r.
3. KORPORACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ,,KASMAR,, Janiszew 11B, 26-652 Zakrzew za cenę brutto – 208.258,52 zł. Okres gwarancji 5 lat. Termin wykonania do 15.09.2017r.
4. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ,,ARKADA DELA,, Emil Dygas ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom za cenę brutto – 233.700,00 zł. Okres gwarancji – 5 lat. Termin wykonania do 15.09.2017r.
5. TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre za cenę brutto - 178.052,92 zł. Okres gwarancji 5 lat. Termin wykonania do 15.09.2017r.
6. SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin za cenę brutto – 193.509,33 zł. Okres gwarancji 5 lat. Termin wykonania do 15.09.2017r.
7. ,,RAD-BUD ,,  Wiesław Radziejowski ul. Kozienicka  88, 26-600 RADOM za cenę brutto – 218.940,00 zł. Okres gwarancji 5 lat. Termin wykonania do 15.09.2017r.

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej Gminy Kazanów i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka