Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Kazanów

Odsłony: 635

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Kazanów

Od września 2017 będzie realizowany projekt Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Kazanów.
W roku 2016 Gmina Kazanów złożyła wniosek do Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych, na konkurs zamknięty nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który został pozytywnie oceniony.

Projekt oceniony przez niezależnych członków Komisji Oceny Projektów uzyskał wynik 97,5 punktu co stanowi więcej niż wymagane minimum punktów.
Projektem objętych zostanie 320 uczniów i 44 nauczycieli ze szkół: Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kazanowie, Szkoła Podstawowa w Zakrzówku i Szkoła Podstawowa w Kowalkowie. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności wśród uczniów, poprzez m.in.: realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, realizację zajęć organizowanych poza lekcjami, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z poszczególnych szkół.  
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 842 953,23 zł.