Informacja z konsultacji społecznych

Odsłony: 742

Kazanów, dnia 24 październik 2017 roku

INFORMACJAZ KONSUTLACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAZANÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z póź.zm .), NA ROK 2018

1. Wstęp
Konsultacje społeczne z inicjatywy Wójta Gminy Kazanów w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok przeprowadzono w dniach od 29.09 2017r roku do 20.10.2017 r. Konsultacje społeczne objęły swoim zasięgiem gminę Kazanów. Konsultacje przeprowadzono na podstawie dialogu społecznego:

- informacje w Biuletynie Informacji Publicznych , tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej .

2. Podstawa prawna konsultacji

1) Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 27 września 2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Gminy w Kazanowie w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.

2) uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Kazanowie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3.ust.3ustawy o działalności pożytku publicznego, i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej .
3) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póź.zm.).

3. Cel konsultacji

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było przedstawienie społeczności oraz działającym organizacjom projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z póź.zm ) na rok 2018, a w konsekwencji uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.
Gmina Kazanów, zapraszając organizacje do udziału w konsultacjach społecznych wyraziła wolę kontynuacji współpracy z trzecim sektorem oraz chęć realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała i ma nadal na celu efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Kazanów jak również zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz rozwijanie aktywizacji .
Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programu zgłoszone w ramach konsultacji społecznych były przedmiotem analizy komórek i jednostek merytorycznych Urzędu Gminy współpracujących z organizacjami pozarządowymi, i pozwoliły na opracowanie projektu programu, który uwzględnił zarówno zapotrzebowanie ze strony opinii publicznej, w tym organizacji pozarządowych, jak
i możliwości realizacji zadań publicznych przez samorząd .

4. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.), na rok 2018.
Program określa cele główne i szczegółowe, zasady i formy współpracy Gminy Kazanów z mieszkańcami Klubami Sportowymi , nauczycielami radnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz planowaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację w 2018 roku.

5. Sposób organizacji konsultacji

Konsultacje społeczne projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zaplanowane zostały na okres od 29 września 2014r do 20 października 2017r. Informacje o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kazanow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazanowie .
Organizacje pozarządowe, mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani miały możliwość zgłaszania wniosków, uwag, opinii i postulatów do projektu konsultowanego programu w następujących formach:
- ustnie,
- pisemnie, do dnia 20 października 2017r., przedstawiając swoje propozycje drogą e-mailową na adres: sekretariat @kazanow.pl,
- drogą pocztową,
- osobiście, w siedzibie Urzędu gminy /sekretariat/
W konsultacjach społecznych uczestniczył zespół zadaniowy powołany zarządzeniem nr 35/2017 z dnia 27 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Gminy w Kazanowie w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.
Zespół składa się z następujących przedstawicieli:
1.Marianna Sulima
2.Karolina Wieczorek
3. Katarzyna Zdrzalik

6. Zakres konsultacji

Przeprowadzone konsultacje miały charakter konsultacji pełnych, obejmujące przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami nauczycielami radnymi oraz działania informacyjne dotyczące umieszczenia informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej.
Głównymi uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawiciele Urzędu.

7. Przebieg konsultacji

W dniu 23 października 2017 r. odbyło się spotkanie otwierające konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
Spotkanie konsultacyjne składało się z dwóch części:
1) informacyjnej na temat:
- nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
-prezentacji projektu Programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok .
2) dyskusji podczas którego członkowie zgłaszali swoje uwagi i postulaty do przedstawionego projektu Programu.
Dnia 25 października 2017r zostanie zamieszczona informacja na stronach internetowych: www.ugkazanow.bip.org.pl o zakończonych w dniu 20 października 2017 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Stwierdza się że w/w terminie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.

8. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji społecznych

W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono wniosków, uwag i opinii do projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Mieszkańcy mieli również możliwość zadawania pytań poprzez e-mail oraz telefonicznie. Za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wpłynęła jednak żadna uwaga czy zapytanie.
Konsultacje internetowe „Programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami oraz zainteresowanymi na 2018 rok” zakończyły się 20 października 2017 roku.