INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Odsłony: 1390

INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wójt Gminy Kazanów informuje, że od 3 do 17 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w siedzibie Urzędu Gminy Kazanów ul. Plac Partyzantów 28, w pokoju nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2018 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Kazanów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

• Dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).
• Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1518) tj. kwoty 2360 zł (rocznie), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych kwoty 2124 zł (rocznie).

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto.
 2. Odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzją ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
 3. Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
 4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów.
 5. Decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, świadczenia wychowawczgo „500+”, świadczenia Dobry Start „300+”) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 6. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne.
 7. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
 8. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (nakaz podatkowy za 2018 rok). Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
 9. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów).
 10. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Sposób udzielenia stypendium:
Pomoc materialna w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

• faktur VAT,
• imiennych rachunków,
• wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

W roku szkolnym 2018/2019 pokrywane będą koszty:

 1. zakupu podręczników – od lipca 2018r.
 2. pozostałych materiałów szkolnych od sierpnia 2018 r.
 3. abonamentu internetowego– od września 2018r. do czerwca 2019r.

Wnioski o stypendium szkolne można pobrać w pokoju nr. 15  w godzinach pracy Urzędu lub wydrukować ze strony Urzędu.

Wniosek