Ogłoszenie przetargu: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50”

Odsłony: 1122

ZNAK: GPI. PN- 271.2.2017
Kazanów  2017.04.07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50 ”

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu: "Budowa boiska wielofunkcyjnego"

Odsłony: 1980

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/1/2017

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. 48/6766033 fax.48/6766055
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 835 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś

Odsłony: 1748

GMINA KAZANÓW
2017.01.03
ZNAK: GPI.PN- 271.1.2017

 

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 835 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś”

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:
przetarg nieograniczony

Czytaj więcej

Wynik przetargu - odbiór odpadów w roku 2017

Odsłony: 1299

GMINA KAZANÓW
Kazanów, 2016.12.13
Znak: RGK- PN 271.2.2016

 

 Z A W I A D O M I E N I E
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1  ,ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2015r., poz. 2164 późń. zm. )  zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 08.12.2016r.  na  świadczenie usług w zakresie: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów  w roku 2017,,. Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła,  iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe ,,RADKOM,, Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom oferując cenę brutto – 181.155,00 zł. Słownie: Sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych z okresem płatności w ciągu 30dni.

Czytaj więcej