Odpowiedzi do przetargu na dostawę opału w sezonie 2015/16

Odsłony: 1573

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2015/2016.

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) wyjaśniam co następuje:

Zapytanie 1
jakie są ilości całego zamówienia na podane asortymenty?

Odpowiedź:
Ogólna ilość dostaw uzależniona jest od warunków atmosferycznych, przewiduje się ilość dostaw węgiel – do 100 ton . Eko-groszek - do 70 ton, miał - do 25 ton.

Zapytanie 2
jakie będą jednorazowe dostawy do danych punktów?

Odpowiedź:
jednorazowe dostawy od 5 ton do 10 ton.

Zapytanie 3
Czy są utrudnienia wjazdu dużymi samochodami?

Odpowiedź:
Tak występują utrudnienia wjazdu dużymi samochodami, wjazd samochodem tylko z załadunkiem do 10 ton opału.


Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Przetarg: Dostawa opału do jednostek komunalnych 2015/16

Odsłony: 1533

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2015/2016.

Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem: 236216-2015 dnia 10.09.2015r.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kazanów reprezentowana przez Wójta – Panią Teresa Pancerz-Pyrka
Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
tel. (048) 676-60-33

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Kazanowie,
ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów,
pok. Nr 5 w godz. 9.00-13.00,
adres strony internetowej: www.kazanow.pl

3. Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2015/2016
Oznaczenie CPV 09.11.12.10-5

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu "WODOCIĄG - WÓLKA GONCIARSKA" - I etap realizacji

Odsłony: 1651

Kazanów, 2015-07-29
Znak: RGK-PN 271/1/2015

ZAWIADOMIENIE
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 28.07.20 15r. na wykonanie robót budowlanych zakresie: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej przyłączami wg wykazu dołączonego do wniosku w m. Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG - WÓLKA GONCIARSKA" - I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w m. Wólka Gonciarska" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91, 26-613 Radom oferując łączną cenę: brutto - 785.695,00 zł. słownie złotych: Siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i OSP Kazanów

Odsłony: 1519

Kazanów, dnia 2015.07.27
Znak: GPI-PN-271/4/2015

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, ze w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 27 lipca 2015r. na wykonanie robot budowlanych dotyczących zamówienia pn.:

„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej”

wybrano ofertę:

„Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom”
za cenę. brutto: 299.632,60 złotych

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Czytaj więcej

Zapytania i odpowiedzi do przetargu w ramach inwestycji WODOCIĄG WÓLKA GONCIARSKA

Odsłony: 1493

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami (kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś,Borów, Dębniak, Ruda, Gmina Kazanów w ramach inwestycji „ WODOCIĄG WÓLKA GONCIARSKA „ w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania - / etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska".

Wójt Gminy Kazanów w związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) udziela następujących wyjaśnień:

POBIERZ PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przetarg w ramach inwestycji "WODOCIĄG WÓLKA GONCIARSKA"

Odsłony: 1760

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-271/1/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy Kazanów
ogłasza  nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

"Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami  (kategoria obiektu XXVI)   na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA" w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska."

Czytaj więcej

Przetarg - Termomodernizacja przedszkola i OSP Kazanów 2015

Odsłony: 1484

GMINA KAZANÓW
GPI-PN-271/4/2015

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy Kazanów
ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie usługi w zakresie: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej"


Czytaj więcej

Przetarg - Przebudowa drogi Gminnej nr 450119W - wybór oferty

Odsłony: 1374

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Oz. U. z 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, ze w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 25 czerwca 2015r. na wykonanie robót budowlanych dotyczących zamówienia pn. :

„Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia”

wybrano ofertę:

„Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach ul. Wspólna 23, 26-670 Pionki”

za cenę brutto: 99.633,08 złotych

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się udzielenie zamówienia.

Czytaj więcej

Przetarg - Przebudowa drogi Gminnej nr 450119W - ogłoszenie

Odsłony: 1352

GMINA KAZANÓW
GPI- PN-271/3/2015

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie usługi w zakresie: "Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia"

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski, Danuta Ziarkowska-Lis Tel (48) 6766033 wew. 18, (48) 6766033 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP nr 82705-2015 z dnia 08.06.015 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym.
SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl, www.ugkazanow.bip.org.pl.

Czytaj więcej