Wyniki przetargu: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2015"

Odsłony: 4281

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/3/2014.

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2015.

Zamieszczenia ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak , numer ogłoszenia w BZP: 4743 -2015 z dnia 13.01.2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035,fax. 048 6766055.
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2015.
II.2) Rodzaj Zamówienia: usługi
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odbiór , wywóz i unieszkodliwianie: a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów , b) odpadów zbieranych selektywnie , c) odpadów wielkogabarytowych i opon , d) odpadów budowlanych i odpadów z remontów , e) odpadów elektro f) odpadów ulegających biodegradacji , g) obsługa administracyjna wywozu odpadów z terenu gminy Kazanów .
II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) : 90.51.10.00.2 , 90.50.00.00.2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb Udzielania Zamówienia : Przetarg nieograniczony.
III.2) Informacje Administracyjne
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

SEKCJA IV : UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 13.01.2015r.
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 4
IV.3) Liczba odrzuconych ofert : 1
IV.4) Nazwa i Adres Wykonawcy, któremu udzielono Zamówienia:
Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 185.000,00 PLN.
IV.6) Informacja o Cenie Wybranej Ofert oraz o Ofertach z Najniższą i Najwyższą Ceną:

Cena wybranej oferty cena brutto: 182.347,20 zł.
Oferta z najniższą ceną brutto: 182.347,20 zł.
Oferta z najwyższą ceną brutto: 374.659.08 zł.
Waluta: PLN.

Kazanów, 2015-01-13.

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP nr . 4743-2015 z dn. 13.01 2015r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu.

Wójt Gminy

mgr Teresa Pancerz-Pyrka