Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej w gm. Kazanów w 2015r.

Odsłony: 2080

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn zm./ Wójt Gminy Kazanów ogłasza:
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2015

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacje pozarządowe,
2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

II. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań:
1. Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.
2. Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.
3. Dofinansowanie Gminny Klubu Sportowego "lłżanka" Kazanów, Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego w Kazanowie - w Sekcji Tenisa Stołowego.
4. Zatrudnienie kadry trenerskiej.
5. Zakup sprzętu sportowego.
6. Utrzymanie obiektu sportowego i konserwacja urządzeń sportowych.

Wysokość środków publicznych.

III. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 70.000zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

IV. Termin składania ofert:
Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U Nr 6, poz. 25 z 2011 r./ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kazanowie ( pok. nr 9, 1 - piętro) lub pocztą ( liczy się data wpływu do Urzędu ) na adres: Urząd Gminy w Kazanowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta realizacji zadania publicznego" w terminie do 12.02.2015 roku. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Do oferty należy dołączyć:
• kopię aktualnego wypisu z KRS lub innego rejestru ewidencji ( wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. Oferty niekompletne i nieprawidłowe wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
1. Ocena formalna
2. Ocena merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposób promocji zadania i popularyzacji sportu),zgodność z warunkami konkursowymi
3. Możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska), wkład rzeczowy osobowy
4. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),planowany prze oferenta udział środków własnych oraz z innych źródeł.
5. Dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
6. Ilość uczestników i beneficjentów zadania,
7. Zasięg przedsięwzięcia,

O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kazanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów (po adresem www.ugkazanow.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl.

Wójt Gminy

mgr Teresa Pancerz-Pyrka


Kazanów, dnia 21.01.2015r.