Przetarg - remont mostu betonowego na Iłżance - Kowalków

Odsłony: 4069

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6766033, 6766035, faks 048 6766055.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalków Kolonia nr drogi 450129W od km 1+935 do km 1+950,
Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do 4+310 nr drogi 450106W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont most betonowego na rzece Iłżanka w miejscowości Kowalków Kolonia (Stoli) nr drogi 450129W obejmujący I- prace rozbiórkowe , II – Adaptacja i remont przyczółków , II- Wykonanie elementów wyposażenia pomostu, IV- Adaptacja dojazdów, V- Roboty wykończeniowe
Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi gminnej DG 450106 W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia obejmujący I – Roboty rozbiórkowe , II – Roboty ziemne , III – Przepusty , IV – Roboty nawierzchniowe
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10.- 6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie 15.09.2015 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: 2000 zł

UWAGA! Wszystkie informacje dotyczące zamówienia (Ogłoszenie, Specyfikacja, itp.) znajdują się w poniższym pliku do pobrania.
 

POBIERZ DOKUMENTY