Przetarg w ramach inwestycji "WODOCIĄG WÓLKA GONCIARSKA"

Odsłony: 4782

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-271/1/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy Kazanów
ogłasza  nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

"Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami  (kategoria obiektu XXVI)   na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA" w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska."


Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 175504. z dnia 2015.07.14 .
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY
1.1)    Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48 676-60-33 , 676-60-35,fax. 048 676-60-55.
1.2)    RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:  Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku  w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów, Dębniak , Ruda ,  gm. Kazanów  w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,,w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania- I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska.
II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres niezbędny do wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmuje: roboty ziemne i pomiarowe  sieci , roboty budowlane  sieci wodociągowej, roboty ziemne i pomiarowe przyłączy, roboty montażowe przyłącza do budynków. Zakres robót dla całego zadania inwestycyjnego obejmuje następujące elementy:  Sieć wodociągowa z rur PE 100 RC/PE 100 RC SDR 17 PN 10 o średnicach DN 63 -225 o długości L=5.782 m.
Ilość przyłączy 113 szt. L= 1440 m. Studzienki wodomierzowe mrozoodporne z pokrywą klasy A15 z zestawem wodomierzowym DN 20 mm na konsoli z zaworem antyskażeniowym (komplet) – 49 szt. Wodomierze skrzydełkowe domowe DN 20 na konsoli w zestawie z zaworami odcinającymi z zaworem antyskażeniowym – 58 szt. Wodomierze skrzydełkowe domowe DN 20 w zestawie w istniejących studzienkach – 6 szt.  Do wykonani a sieci i przyłączy przyjeto jeden rodzaj rur, które można układać przewiertem sterowanym horyzontalny , oraz w wykopie . Hydranty nadziemne wraz z zasuwami – 26 szt. DN 80 mm na ciś.  PN 10 (1 MPa) wg. PN-EN – 14339.Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach oPE o śr. nomin. 80 mm – 26 szt. Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCV i PE o śr. nomin. 150 mm – 23 szt.
Inwestor wymaga wykonania sieci wodociągowej ściśle według projektu.
Miejsce wykonania robót budowlanych : miejscowość Wólka Gonciarska
II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.23.13.00-8
 
Czas trwania zamówienia do 10 listopada 2015 roku.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.
Wymagane wadium w wysokości 11.500,00 zł.
Kryterium oceny ofert : najniższa cena – 100 %.
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów sekretariat pokój nr 8 do 28 lipca 2015 r. do godz. 10:00.
Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  28 lipca 2015r. o godz. 10:15 – Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu II piętro.
Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.
 

POBIERZ DOKUMENTY

Kazanów, 2015.07.14.

Wójt Gminy

mgr Teres Pancerz-Pyrka

         
Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP nr 175504-2015
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu.
4. Strona BIP Urzędu Gminy