Rozstrzygnięcie przetargu "WODOCIĄG - WÓLKA GONCIARSKA" - I etap realizacji

Odsłony: 4098

Kazanów, 2015-07-29
Znak: RGK-PN 271/1/2015

ZAWIADOMIENIE
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 28.07.20 15r. na wykonanie robót budowlanych zakresie: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej przyłączami wg wykazu dołączonego do wniosku w m. Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG - WÓLKA GONCIARSKA" - I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w m. Wólka Gonciarska" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91, 26-613 Radom oferując łączną cenę: brutto - 785.695,00 zł. słownie złotych: Siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć.


Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczb punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik ul. Zeromskiego 55 , 28-200 Staszów cena brutto - 1.075.019,79 zł. - 73.08 pkt.

Oferta nr 2 "WODROL" Sp. z o.o. ul. Misjonarska 20 , 20-107 Lublin cena brutto - 858.829,47 zl. - 91,48 pkt.

Oferta nr 3 KONSORCIUM FIRM: Lider HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A , 37-200 Przeworsk, Partner BUDAMEX PPB Damian Sereda ul. Dynowska 20A , 37-200 Przeworsk cena brutto - 981.296,31zł. - 80,06 pkt.

Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE Kamiński Stanisław ul. Wiejska 46 lok.1 , 20-134 Lublin cena brutto - 1.164.749,25 zł. - 67,46 pkt.

Oferta Nr 5 Załdad Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra ul. Wyszynskiego 55/19 , 22-400 Zamość cena brutto - 936.033,47 zl. - 83,93 pkt.

Oferta nr 6 Zakład Instalacji WODKAN DYGAS Sp. Jawna ul. Malczewskiego 8 , 27-310 Ciepielów cena brutto - 942.084,33 zl. - 83,39 pkt.

Oferta nr 7 "PROMAR" Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk ul. Skaryszewska 6 , 26-600 Radom cena brutto - 980.359,79 zl. - 80,14 pkt.

Oferta Nr 8 Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozlów 91 , 26-613 Radom cena brutto - 785.695,00 zl. - 100 pkt.

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej gminy Kazanów i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiajacego.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art.94 ust.1, pkt.2 ustawy PZP.

1. Otrzymują wszyscy ww. Oferenci
2. Strona Internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszen w siedzibie Zamawającego
4. A/a.