Przetarg: Dostawa opału do jednostek komunalnych 2015/16

Odsłony: 4177

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2015/2016.

Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem: 236216-2015 dnia 10.09.2015r.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kazanów reprezentowana przez Wójta – Panią Teresa Pancerz-Pyrka
Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
tel. (048) 676-60-33

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Kazanowie,
ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów,
pok. Nr 5 w godz. 9.00-13.00,
adres strony internetowej: www.kazanow.pl

3. Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2015/2016
Oznaczenie CPV 09.11.12.10-5

POBIERZ DOKUMENTY

4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5. Termin realizacji: 15.10 2015 - 30.04.2016 roku

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki
- nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" ( Dz. U. 10.113.759)
- prowadzą działalność gospodarczą o profilu związanym z przedmiotem zamówienia
- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wnoszenia wadium

8. Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena – 100 %
9. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej:
"Dostawa opału na sezon grzewczy 2015/2016" należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 pokój nr 9

10. Termin składania ofert upływa dnia 25.09 2015 roku godzina 10.45

11. Otwarcie ofert nastąpi 25.09.2015r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna

12. Termin związania ofertą - 30 dni

Wójt Gminy Kazanów