Przetarg: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów Kolonia

Odsłony: 4737

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie usługi w zakresie: "Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1317 na długości 505 mb w miejscowości Miechów Kolonia"

Upoważniony do kontaktów – Danuta Ziarkowska-Lis Tel. (48) 676-60-33 w. 24
Zamówienie ogłoszone w spisie BZP nr 139523-2015 z dnia 22.09.2015 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym.
SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl, www.ugkazanow.bip.org.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1317 na długości 505 mb w miejscowości Miechów Kolonia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ
Miejsce wykonania usługi: sołectwo Miechów Kolonia
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00-7
Czas trwania zamówienia: do 29.10 .2015 roku
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.
Wymagane wadium: PLN - 4000 złotych
Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów (sekretariat), ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów – 09.10.2015r. do godz. 11.00
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.10.2015 r. godzina 11.15,
Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.
Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

POBIERZ DOKUMENTY

WÓJT GMINY
Teresa Pancerz -Pyrka

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP nr 139523-2015 z dnia 22.09.2015r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu., BIP