Przetarg: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów w Gminie Kazanów - 2016

Odsłony: 4799

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych.
Wójt Gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016".
Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18 lub 24
Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 343184-2015 z dnia 15.12.2015r.
Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym.
SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie:
a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów,
b) odpadów zbieranych selektywnie,
c) odpadów wielkogabarytowych i opon z terenu gminy Kazanów,
d) odpadów budowlanych i odpadów z remontów,
e) odpadów elektro z terenu gminy Kazanów,
f) odpadów ulegających biodegradacji,
g) oraz obsługa administracyjna wywozu odpadów z terenu gminy .

Obszar gminy zajmuje 9495 ha. Liczba ludności 4693 osób. W skład gminy wchodzi 24 sołectwa.
Miejsce wykonania usługi: cały teren gminy
Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9,90.53.30.00-2
Czas trwania zamówienia od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.
Wymagane wadium: nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów (sekretariat), ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów – 30.12.2015r. (środa) do godz. 10:00.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30 .12. 2015 r. godzina 1015.
Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.
Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.
Kazanów, 2015-12-15.

POBIERZ DOKUMENTY

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP nr .343184-2015 z dn. 15.12. 2015r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu.
4. a/a

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka