Wynik przetargu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Kazanów 2016

Odsłony: 5032

Znak: RGK- PN 271/2/2015

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 30.12.2015r. na świadczenie usług w zakresie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2016." komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów oferując łączną cenę brutto – 172.284,00 zł.
Słownie złotych: Sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery.

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.
Zamawiający informuje, że złożono 4 oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 TONSMEIER Wschód Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom cena brutto 294.983,21 zł. – 58,40 pkt.

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom cena brutto – 200.036,52 zł. - 86,13 pkt.

Oferta nr 3 Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów cena brutto – 172.284,00 zł. – 100,00 pkt.

Oferta nr 4 KONSORCIUM FIRM: PPUH "INTERBUD" Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom, ATK RECYKLING Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EKO – ESTETYKA S.C. ul. Starokrakowska 137, 26-600 Radom" cena brutto - 195.998,40 zł. – 87,90 pkt.

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej gminy Kazanów i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art.94 ust.1,pkt.2 ustawy Pzp.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz - Pyrka

1. Otrzymują wszyscy ww. Oferenci
2. Strona Internetowa Zamawiającego.
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
4. A/a.