PRZETARG - Przebudowa drogi nr DG450120W - 890 mb - Zakrzówek Wieś

Odsłony: 1171

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE - Przebudowa drogi gminnej o nr DG450120W na długości 890 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś.

Nr ogłoszenia 68714-2016, data zamieszczenia 25.03.2016 roku
Zamieszczenie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I.1. NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów woj. mazowieckie tel. (48) 6766033, faks (48) 6766055
- adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl
1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450120W na długości 890mb w miejscowości Zakrzówek Wieś.
II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane
II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450120W na długości 890 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, która obejmuje:

I. Roboty przygotowawcze – Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, b/ mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z korytowaniem do głębokości 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni , II. Podbudowa – a/ wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu. – 14 cm , b/ wykonanie wiązania między warstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2. III. Nawierzchnia jezdni– a/ wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowo grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,075 Mg/m2 – średnio o grubości 3 cm b/ nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 4 cm . IV Roboty ziemne– a/ Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza , b/ wbudowanie dowiezionej ziemi wzdłuż poboczy z zagęszczeniem- umocnienie poboczy, V Pobocza wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót załączony do SIWZ.

POBIERZ DOKUMENTY