PRZETARG - Przebudowa drogi nr DG450106W - 1478 mb - Niedarczów Górny Kol. Niedarczów Dolny Kol.

Odsłony: 1257

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE - Przebudowa drogi gminnej o nr DG450106W na długości 1478 mb w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia – Niedarczów Dolny Kolonia.

Nr ogłoszenia - 71526-2016, data zamieszczenia 30.03.2016 roku
Zamieszczenie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

I.1. NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów woj. mazowieckie tel. (48) 676-60-33, faks (48) 676-60-55
- adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl
1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450106W na długości 1478 mb w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia – Niedarczów Dolny Kolonia .
II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane
II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450106W na długości 1478 mb w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia – Niedarczów Dolny Kolonia, która obejmuje:

I. Roboty przygotowawcze – Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, b/ mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z korytowaniem do głębokości 5 cm pod konstrukcję nawierzchni,
II. Odwodnienie korpusu drogowego a/ rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm b/wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 60 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi
III. Podbudowa – a/ wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu. – 12 cm, b/ wykonanie wiązania między warstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2.
IV. Nawierzchnia jezdni – a/ wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowo grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 b/ nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 4 cm.
V. Roboty ziemne – a/ mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 15 cm wraz z wywozem.
VI. Pobocza - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót załączony do SIWZ.

POBIERZ DOKUMENTY