Wybór oferty w przetargu Budowa sieci wodociągowej... - Kowalków Wieś, Kowalków Kolonia

Odsłony: 1222

Znak : RGK- PN 271/1/2016

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późń. zm.) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 12.04.2016r. na roboty budowlane w zakresie: "Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA – II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w msc. Kowalków Kolonia" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Oferta nr 9
PROMAR Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom oferując cenę brutto – 555.704,42 zł.
Słownie: Pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset cztery złotych i 42/100 - 100 pkt.

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny - 100 pkt.
Zamawiający informuje, że do przetargu przystąpiło 10-ciu następujących Wykonawców:

Oferta nr 1
WODROL Teodor Świątecki Wrocław, z/s ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
cena brutto 765.060,00 zł. – 72,6 pkt.

Oferta nr 2
Handlowo - Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Małopolski
cena brutto – 945.496,89 zł. - 58,8 pkt.

Oferta nr 3
GAP-KOP Usługi Koparko-Ładowarką Grzegorz Pawlik ul. Okulickiego 2, 39-450 Baranów Sand.
cena brutto – 874.790,93 zł. – 63,5 pkt.

Oferta nr 4
Zakład Remontowo-Budowlany Adam Kustra ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość
cena brutto 843.631,21 zł. – 65,9 pkt.

Oferta nr 5
"WODROL" Sp. z o.o. ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin
cena brutto 749.145,88 zł. – 74,2 pkt.

Oferta nr 6
PARSTER Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 32, 21-200 Parczew
cena brutto – 778.875,38 zł. – 71,3 pkt.

Oferta nr 7
Zakład Robót Melioracyjnych Wodno- Kanalizacyjnych i Drogowych MELWOD II, ul. Kusocińskiego 14, 26-500 Szydłowiec
cena brutto 856.333,55 zł. – 64,9 pkt.

Oferta nr 8
Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Spółka Jawna ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów
cena brutto 673.763,43 zł. – 82,5 pkt.

Oferta nr 10
Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91, 26-613 Radom
cena brutto 577.698,27 zł. – 96,2 pkt.

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej gminy Kazanów i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art.94 ust.1,pkt.2 ustawy Pzp.
Kazanów, 2016.04.15.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

1. Otrzymują wszyscy ww. Oferenci
2. Strona Internetowa Zamawiającego.
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
4. A/a.