Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Niedarczów Górny Kolonia 274/2

Odsłony: 1127

RGK.6840.1.2016.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r.,poz.782 z późń. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późń. zm.)

Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - usługową i zagrodową położoną w obrębie Niedarczów Górny Kolonia oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 274/2 o pow. 600,00 m2 stanowiącą własność Gminy Kazanów ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00014019/7.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza netto - 16.700,00 zł.
Słownie: Szesnaście tysięcy siedemset złotych.

Wadium – 1.670,00 zł.
Słownie: Jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w kwocie – 1.670,00 zł.
Słownie: Jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych na konto Urzędu Gminy Kazanów – Bank Spółdzielczy Iłża Filia Kazanów
Nr - 24 9129 0001 0020 0240 0448 0008
lub w kasie Urzędu Gminy Kazanów z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 20 maja 2016r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2016r.(tj. wtorek ) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 – sala konferencyjna II piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Forma nabycia gruntu - na własność: za cenę brutto osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo.

Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Kazanów ustaloną kwotą brutto. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej obciążają nabywcę.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem:
(048) 676-60-33 w . 18 lub w Urzędzie Gminy Kazanów pokój nr 4.

Kazanów, 18 kwiecień 2016 rok .

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kazanów.
2. Ogłoszenie otrzymują Sołtysi w terenie
3. Strona internetowa Urzędu
4. A/a.