Wybór oferty w przetargu - Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 - 500 mb - Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kol.

Odsłony: 1159

Znak: GPI-PN–271/1/2016

Zamawiający: Urząd Gminy w Kazanowie zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. "Prawo zamówień Publicznych" ( Dz. U. z 2015, poz. 2164 ) informuje, że w postepowaniu przetargowym na zadanie:
"Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia"

komisja przetargowa uznała, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wszystkie warunki SIWZ jest firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Chybice 77, 27-225 Pawłów

za kwotę: 92 544,72 złotych – cena brutto

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%).
Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 100 pkt.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka