Rozstrzygnięcie przetargu: Budowa sieci wodociągowej - W. Gonciarska, Kowalków Kol., Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda

Odsłony: 1834

RGK-Pn-271/2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIAG – WÓLKA GONCIARSKA" - II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w msc. Kowalków Kolonia w roku 2016.

Zamieszczenia ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 107908-2016 z dnia 29.04.2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie, pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, woj. mazowieckie, Tel (48) 676-60-33, 676-60-35, fax. (48) 676-60-55.
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami - II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w msc. Kowalków Kolonia w roku 2016.
II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty ziemne i montażowe sieci wodociągowej przesyłowej. Roboty ziemnie i montażowe przyłączy wodociągowych. Sieć wodociągowa przesyłowa o łącznej długości – 6439,3 m w tym: z rur PEHD śr. 63 mm – 58,50m, z rur PVC śr. 90 mm – 53,70 m, z rur PVC śr. 110 mm – 1178 m, z rur PVC śr. 160 mm – 4808,0 m z rur PE 100RC SDR 17 śr. 160 mm – 341 m. Ilość przyłączy wodociągowych – 134 szt. o łącznej długości – 2572 ,00 m. Studzienki wodomierzowe z polietylenu (PEHD) śr. 400 mm z zestawem wodomierzowym – 28 szt. Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe śr. 20 mm z zaworem antyskażeniowym – 106 szt. Hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm – 44 kpl.

II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00.8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb Udzielania Zamówienia: Przetarg nieograniczony.
III.2) Informacje Administracyjne
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 28.04.2016r.
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 10
IV.3) Liczba odrzuconych ofert : 0
IV.4) Nazwa i Adres Wykonawcy, któremu udzielono Zamówienia:

"PROMAR" Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 599.843,49 PLN.
IV.6) Informacja o Cenie Wybranej Oferty oraz o Ofertach z Najniższą i Najwyższą Ceną:
Cena wybranej oferty cena netto - 451.792,21 zł., cena brutto 555.704,42 zł.
Oferta z najniższą ceną brutto - 555.704,42zł.
Oferta z najwyższą ceną brutto - 945.496,89 zł.

Waluta : PLN.
Kazanów, 2016-04-29.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka


Ogłoszenie zostało zamieszczone: 
1. BZP nr 10708-2016 z dn. 29.04 2016r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu.