Przetarg: sprzedaż nieruchomości w obrębie Ranachów 263/1 o pow. 700,00 m2

Odsłony: 1699

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.2.2016.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r.,poz.1774 z późń.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1490 z późn.zm.)

Wójt Gminy Kazanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową położonej w obrębie Ranachów oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 263/1 o pow. 700,00 m2 stanowiącą własność Gminy Kazanów ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00014031/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza netto - 17.016,00 zł. Słownie: Siedemnaście tysięcy szesnaście złotych.

Wadium – 1.702,00 zł. Słownie: Jeden tysiąc siedemset dwa złotych.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w kwocie – 1.702,00 zł.
Słownie: jeden tysiąc siedemset dwa złotych na konto
Urzędu Gminy Kazanów – Bank Spółdzielczy Iłża Filia Kazanów Nr- 24 9129 0001 0020 0240 0448 0008 lub w kasie Urzędu Gminy Kazanów z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 29 lipca 2016r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2016r.(tj. piątek) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 – sala konferencyjna II piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Forma nabycia gruntu - na własność : za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną jednorazowo.
Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Kazanów ustaloną kwotą brutto. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej obciążają nabywcę.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem:
(0-48) 676-603-3 w. 18 lub w Urzędzie Gminy Kazanów pokój nr 4.

Kazanów, 30.06.2016 rok.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kazanów.
2. Ogłoszenie otrzymują Sołtysi w terenie.
3. Strona internetowa Urzędu
4. A/a.