Przetarg na odpady w roku 2017

Odsłony: 1258

GMINA KAZANÓW
RGK-PN-271/2/2016

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. (048) 6766033 Fax. 6766055
(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie:  ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2017,,

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski tel. 676-60-33 w. 18 lub 24
Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 348998 - 2016 z dnia 22.11.2016r.
Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym.
SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie:
a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów,
b) odpadów zbieranych selektywnie,
c) odpadów wielkogabarytowych i opon z terenu gminy Kazanów,
d) odpadów budowlanych i odpadów z remontów,
e) odpadów elektro z terenu gminy Kazanów,
f) odpadów ulegających biodegradacji.

 

Obszar gminy zajmuje 9495 ha . Liczba ludności 4681 osób. W skład gminy wchodzi 24 sołectwa.
Miejsce wykonania usługi: cały teren gminy
Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9,90.53.30.00-2
Czas trwania zamówienia od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.
Wymagane wadium:  nie dotyczy
Kryteria oceny ofert: cena – 60%, termin płatności 40%
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów (sekretariat), ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów – 08.12.2016r. (czwartek) do godz. 10:00.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.12.2016r. godzina 10:15,
Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.
Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

Kazanów, 2016-11-22.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Umowa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia