Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 835 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś

Odsłony: 1420

GMINA KAZANÓW
2017.01.03
ZNAK: GPI.PN- 271.1.2017

 

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 835 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś”

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:
przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 835 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś „

Wspólny słownik zamówienia:
 CPV45000000-7  Roboty budowlane

Składanie ofert częściowych:  
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:
Zamawiający  żąda wniesienia wadium w wysokości – 3500,00 zł słownie – trzy tysiące , pięćset złotych

Składanie ofert wariantowych:
Nie dopuszcza się  składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:
Do dnia 31.08.2017 roku

Kryteria wyboru oferty:
Cena -      60%
Okres gwarancji – 40%

Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest bezpłatna, do pobrania  ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoby do kontaktu  z oferentami: Danuta Ziarkowska-Lis     dziarkowska@kazanow.pl
Tel. (48) 6766033 w. 24

Oferty należy składać:
w Urzędzie Gminy  w Kazanowie  ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 20.03.2017 , godzina 11.00

Termin związania z oferta wynosi:     - 30 dni

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie : www.ugkazanow.bip.org.pl

Nr ogłoszenia w biuletynie Zamówień Publicznych:
33233-2017 z dnia 28.02.2017 roku

Zamiar zawarcia umowy ramowej:    nie

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów :     nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej     - nie

Pliki do pobrania :


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


SWIZ – załączniki nr 1 – 8


Przedmiar robót


Ogłoszenie nr 33233-2017