Ogłoszenie przetargu: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50”

Odsłony: 3625

ZNAK: GPI. PN- 271.2.2017
Kazanów  2017.04.07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50 ”

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:
przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50 „

Wspólny słownik zamówienia:
CPV45.00.00.00.-1  Roboty budowlane

Składanie ofert częściowych:  
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:
Zamawiający  żąda wniesienia wadium w wysokości – 2000,00 zł słownie – dwa tysiące złotych

Składanie ofert wariantowych:
Nie dopuszcza się  składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:
Do dnia 31.07.2017 roku

Kryteria wyboru oferty:
Cena -      60%
Okres gwarancji – 40%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest bezpłatna, do pobrania  ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby do kontaktu z oferentami: Danuta Ziarkowska-Lis
dziarkowska@kazanow.pl
Tel. (48) 6766033 w. 24

Oferty należy składać:
w Urzędzie Gminy  w Kazanowie  ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 27.04.2017 , godzina 11.00

Termin, miejsce otwarcia ofert: 27.04.2017 godzina 11:15 , sala konferencyjna Urzędu II piętro

Termin związania z oferta wynosi:  - 30 dni od ostatniego terminu składania ofert
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :
- www.ugkazanow.bip.org.pl
-  w biuletynie Zamówień Publicznych
   Nr : 60958-2017 z dnia 07.04.2017 roku
- tablica ogłoszeń w Urzędzie

Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów: nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej:  nie

Pliki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    Załączniki do specyfikacji
2. Przedmiar robót - strona tytułowa
    Przedmiar robót
3. Specyfikacja techniczna wykonania - strona tytułowa
    ST 00.00 Wymagania ogólne
    ST 00.01 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
    ST 00.02 Stolarka i ślusarka
    ST 00.03 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
    ST 00.04 Kładzenie i wykładanie podłóg
    ST 00.05 Układanie chodników
    ST 00.06 Malowanie
    ST 00.07 Elewacja
    ST 00.08 Roboty elektryczne
4. Opracowanie techniczne – szkice i rysunki
    Opis techniczny
    I.1 - Rzut piwnic - inwentaryzacja
    I.2 - Rzut parteru - inwentaryzacja
    A.1 - Rzut piwnic - termomodernizacja
    A.2 - Rzut parteru - termomodernizacja
    A.3 - Rzut dachu - termomodernizacja
    A.4 - Elewacja płd. – wsch. - termomodernizacja
    A.5 - Elewacja płn. – zach. - termomodernizacja
    A.6 - Elewacja płd. – zach. - termomodernizacja
    A.7 - Elewacja płn. – wsch. - termomodernizacja
    Ściana zewnętrzna przed ociepleniem
    Ściana zewnętrzna po ociepleniu
    Dach przed ociepleniem
    Dach po ociepleniu