''Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami''

Odsłony: 1191

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/2/2017

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
tel. 48/6766033 fax.48/6766055
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza  nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami  ( kategoria obiektu XXVI)   na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych   w projekcie zagospodarowania – III etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Kolonia, Borów, Ruda ,, .
Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 74078-2017  z dnia 26.04.2017r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035,fax. 048 6766055.
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów, Dębniak , Ruda ,  gm. Kazanów  w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA ,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania- III etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach:  Kowalków Kolonia , Borów , Ruda ,,.
II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres niezbędny do wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmuje: roboty ziemne  i roboty montażowe  sieci wodociągowej przesyłowej, roboty ziemne i roboty montażowe na przejścia rurociągów sieci przesyłowej przez przeszkody terenowe , roboty ziemne i roboty montażowe przyłączy wodociągowych , roboty ziemne i roboty montażowe  na przejścia rurociągów dla przyłączy przez przeszkody terenowe . Sieć wodociągowa przesyłowa o łącznej długości  5949,10 m w tym : rurociąg przesyłowy z rur PEHD śr. 63 mm – 68,20 m , z rur PVC śr. 90 mm – 53,30 m ,z rur PVC śr. 110mm – 90,00 m , z rur PVC śr. 160mm – 4229,50 m ,z rur PE 100RC SDR 17 śr. 160mm – 1508,10 m . Ilość przyłączy wodociągowych – 102 szt. o łącznej długości – 1626,60 m. Studzienki wodomierzowe z polietylenu (PEHD) śr. 400mm z zestawem wodomierzowym – 41 szt. Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe śr. 20mm i z zaworem antyskażeniowym -102 szt. Hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm – 41 kpl. , hydrant podziemny śr.80 mm – 1 kpl .  Zasuwy sieciowe hydrantowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej śr. 80mm – 42 szt. , o śr. 150 m – 20 szt. i śr. 50 mm- 1 szt. Zasuwy samonawiertki do zabudowy naziemnej śr. 160mm – 93 szt. i o śr. 90-110mm –8 szt.
Inwestor wymaga wykonania sieci wodociągowej ściśle według projektu.
Miejsce wykonania robót budowlanych : miejscowości :Kowalków Kolonia , Borów , Ruda

II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.23.13.00-8
Czas trwania zamówienia do 14 października  2017 roku.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.
Wymagane wadium w wysokości 13.000,00  zł.
Kryterium oceny ofert : cena – 60 %, gwarancja – 40%
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów sekretariat pokój nr 8 do 11 maja 2017 r. do godz. 10 :00.
Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  11 maja 2017r. o godz. 10:15 – Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu II piętro.
Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.
Kazanów, 2017.04.26.

Wójt Gminy
mgr Teres Pancerz-Pyrka

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP 74078-2017 z dn. 26.04.2017r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu.
4. Strona BIP Urzędu Gminy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Przedmiar robót


Kosztorys Ofertowy


Mapy