Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 771

ZNAK: GPI. PN- 271.3.2017
Kazanów  2017.04. 28

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      
Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Opis zamówienia:                                                      
„ Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia ”  wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl
Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:
 przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:  "Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówk Kolonia "

Wspólny słownik zamówienia:
 CPV45.00.00.00.-7  Roboty budowlane

Składanie ofert częściowych:  
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:
Zamawiający  żąda wniesienia wadium w wysokości – 3000,00 zł słownie – trzy tysiące złotych

Składanie ofert wariantowych:
Nie dopuszcza się  składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:
Do dnia 31.10.2017 roku

Kryteria wyboru oferty:
Cena - 60%
Okres gwarancji – 40%

Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest bezpłatna, do pobrania  ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoby do kontaktu  z oferentami: Danuta Ziarkowska-Lis dziarkowska@kazanow.pl
Tel. (48) 6766033 w. 24

Oferty należy składać:
w Urzędzie Gminy  w Kazanowie  ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 18.05.2017 , godzina 11.00

Termin, miejsce otwarcia ofert: 18.05.2017 godzina 1115 , sala konferencyjna Urzędu II piętro

Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :
- www.ugkazanow.bip.org.pl
-  w biuletynie Zamówień Publicznych
    Nr : 76652-2017 z dnia 28.04.2017 roku
- tablica ogłoszeń w Urzędzie

Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów :     nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Pliki do pobrania :
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Załączniki do specyfikacji
3. Przedmiar robót
4. Kosztorys ofertowy