Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek komunalnych 2014/15

GPI-341/7/2014    

                                                                                 
Kazanów 2014.09.15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
                                                  
Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2014/2015.

Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem 196145-2014 dnia 15.09.2014r.

Więcej…
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Wólce Gonciarskiej - 303/1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., Nr 0,poz.518 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową położonej w obrębie Wólka Gonciarska oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 303/1 o pow. 2300 m2 stanowiącą własność Gminy Kazanów ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00020588/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza netto - 25.520,00 zł. Słownie: Dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych.


Więcej…
 
Rozstrzygnięcie przetargu "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015"

Kazanów, dnia 18.08.2014


GMINA KAZANÓW
Znak: GPI – 341/6/2014


ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Kazanów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) niniejszym informuję że w prowadzonym przez Gminę Kazanów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015”, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę - PKS Radom Sp.z o.o., mającą siedzibę ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.


Więcej…
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu „Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w Niedarczowie”

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-271/2/201


OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


"Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami (kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia, gmina Kazanów w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania".

 

Więcej…
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu „Budowa stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą towarzyszącą w Wólce Gonciarskiej”

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-271/1/2014


OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

"Budowa stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 410/1,410/2,412,407,433 położonych w miejscowości Wólka Gonciarska, gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA""


Więcej…
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Przebudowa drogi gminnej nr 450119W w Dębnicy.”

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-341/3/2014


OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 369 mb w miejscowości Dębnica.


Zamieszczenia ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 169341-2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


Więcej…
 

Kazanów w obiektywie

widok-12.jpg

Ważne strony internetowe

STOP WYPALANIU TRAWY

Mapka tas rowerowych

Prognoza pogody dla Kazanowa

Nasze sondy

Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości