Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wpis do CEIDG-1 (działalność gospodarcza)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy