Wójt gminy Kazanów otrzymała absolutorium

Odsłony: 32

Wójt gminy Kazanów otrzymała wotum zaufania i absolutorium

29 maja w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyło się jedno z najważniejszych w roku posiedzeń tutejszej Rady Gminy. Podczas sesji radni udzielili wójt Teresie Pancerz-Pyrce zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za 2022 rok. Oznacza to, że samorząd właściwie zarządzał środkami publicznymi.

W posiedzeniu wzięło udział 13 z 15 zasiadających w Radzie Gminy Kazanów rajców. W pierwszej kolejności przedstawiono raport o stanie gminy za 2022 rok i poddano go pod publiczną debatę. Dokument jest podsumowaniem działalności wójt w minionym roku. Następnie odbyło się głosowanie, podczas którego udzielono wójt Teresie Pancerz-Pyrce wotum zaufania.

Kolejną niezwykle ważną częścią sesji było  zaznajomienie radnych ze stanem finansów gminy Kazanów za 2022 rok. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Kazanowie, co jest potwierdzeniem tego, że środkami gospodarowano właściwie. W głosowaniu radni udzielili wójt Teresie Pancerz-Pyrce absolutorium za miniony rok. – Dziękuję bardzo za udzielone mi wotum zaufania i absolutorium. Realizacja zaplanowanego budżetu to wspólna praca samorządu oraz radnych, a wynik, jakim jest szereg zrealizowanych inwestycji jest efektem zaangażowania wielu osób. Przed nami kolejne siedem miesięcy dużych wyzwań, bo tegoroczny budżet jest bardzo ambitny. W trakcie wykonania jest już wiele zadań zarówno drogowych, termomodernizacyjnych, jak i prospołecznych, a w planach kolejne. Przeznaczamy na ten cel bardzo duże środki finansowe i pozyskujemy największe w historii gminy dofinansowania. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie wiele zdziałać – powiedziała wójt Teresa Pancerz-Pyrka.     

Wykonano inwestycje za blisko 5 milionów złotych

Rok 2022 upłynął w gminie Kazanów pod znakiem wielu inwestycji. Tutejszy samorząd przeznaczył na ten cel 5 mln 97 tys. 603 zł. Za te środki zmodernizowano istniejącą infrastrukturę wodociągową w miejscowościach Ranachów-Wieś i Kroczów Mniejszy, zakupiono pompę głębinową do SUW w Wólce Gonciarskiej i wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą wraz z przyłączami w obrębie sołectw gminy Kazanów, nieposiadających infrastruktury wodociągowej. Przebudowano też szereg dróg: nr 4502W Kazanów – Kopiec, nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska, Kowalków – Kolonia, Zakrzówek – Kolonia i w miejscowościach: Ostrownica, Osuchów, Dębniak oraz Kowalków.

Samorząd gminy Kazanów w 2022 roku mocno skupił się na przygotowaniu dokumentacji dla realizowanych obecnie inwestycji: termomodernizacji szkół, czy budowy placu zabaw przy PSP w Kowalkowie. W minionym roku wykonano też inwestycje z zakresu  rozwoju turystyki i rekreacji: wybudowano szlak pieszo-rowerowo-wodny wraz z infrastrukturą, a także trawiaste boisko piłkarskie w miejscowości Zakrzówek – Wieś, Zmodernizowano również oświetlenie uliczne w miejscowościach: Kroczów Mniejszy, Ranachów – Wieś, Ostrownica Kolonia, Ruda i Borów.

sesja absolutorium

Uczniowie z gminy Kazanów będą poznawać Polskę

Odsłony: 90

Uczniowie z gminy Kazanów będą poznawać Polskę

Samorząd gminy Kazanów pozyskał znaczące dofinansowanie od Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Dzięki tym środkom uczniowie dwóch szkół podstawowych, w Kazanowie oraz Kowalkowie wyjadą na wycieczki, podczas których będą poznawać atrakcyjne i wartościowe pod względem edukacyjnym i historycznym miejsca.

Łącznie cztery wycieczki zostaną dofinansowanie w ramach programu „Poznaj Polskę”. Kwota zewnętrznego wsparcia dla szkół wyniesie 19 tys. 360 zł. Całkowity koszt zadania to 29 tys. 900 zł. W wyjazdach weźmie udział łącznie 150 uczniów. – Program „Poznaj Polskę” pozwoli uczniom z terenu gminy Kazanów wyjechać na bardzo atrakcyjne wycieczki, gdzie będą poznawali kulturę, tradycję i zabytki naszego kraju, ale też ciekawe pod względem edukacyjnym miejsca. Wspólne wyjazdy szkolne są świetną okazją do integracji i nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami, a podróże zdecydowanie kształcą, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się przyłączyć do tego programu – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.      

Odwiedzą Lublin, Łódź, Warszawę oraz Góry Świętokrzyskie

W programie wezmą udział dwie placówki z tego terenu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie oraz Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie. Uczniowie z Kowalkowa, łącznie 60 osób, wyjadą na dwie wycieczki. Jedna, trzydziestoosobowa grupa odwiedzi Łódź, gdzie pozna wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego. Wybierze się też do Centralnego Muzeum Włókiennictwa i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego. Dofinansowanie dla tej wycieczki wyniesie 5 tys. zł. Druga grupa pojedzie do Nowej Słupi i na Święty Krzyż, gdzie będzie zwiedzać pobenedyktyński zespół klasztorny. Na Łysej Górze zaś obejrzy przedchrześcijańskie obwałowania kamienne, a w Zagnańsku znany w całej Polsce Pomnik Przyrody „Dąb Bartek”. Dofinansowanie dla tej wycieczki wyniesie 4 tys. 360 zł.

Uczniowie z Kazanowa, łącznie 90 osób, również wyjadą na dwie wycieczki. Pierwsza grupa będzie zwiedzać Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, a także Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dofinansowanie dla tego wyjazdu wyniesie 5 tys. zł. Druga grupa wybierze się zaś do Lublina, gdzie przejdzie podziemną trasą. Zwiedzi też Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Dofinansowanie dla tej części programu wyniesie 5 tys. zł.

Wycieczki będą zorganizowane do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Zbliżają się kolejne duże remonty dróg w gminie Kazanów

Odsłony: 110

kaz polski lad logo

Zbliżają się kolejne remonty dróg w gminie Kazanów – trwa przetarg dla wykonawców

W trakcie procedury przetargowej jest następne duże zadanie drogowe, które będzie realizowane na terenie gminy Kazanów. W planach samorządu przewidziano przebudowę siedmiu odcinków jezdni, a dofinansowanie zewnętrzne pokryje aż 95% kosztów inwestycji.

Trzy oferty od wykonawców

Trwa procedura przetargowa dla wykonawców zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kazanów”. Do Urzędu Gminy w Kazanowie wpłynęły trzy oferty od firm. Najkorzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia, które wyceniło swoją pracę na kwotę 2 mln 757 tys. 944 zł. – Procedura przetargowa jest już prawie na finiszu i liczymy, że na dniach podpiszemy umowę z wykonawcą zadania i przekażemy plac budowy. Będzie to kolejna duża inwestycja drogowa na naszym terenie, którą zrealizujemy przy ogromnym wsparciu finansowym z zewnątrz. Bardzo  cieszymy się, że mieszkańcy zyskają przebudowane drogi, a budżet gminy nie zostanie przy tym znacząco obciążony – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Warto przypomnieć, że samorząd pozyskał na realizację tej inwestycji bardzo duże dofinansowanie, które pokryje aż 95% jej wartości. Dokładna kwota będzie jednak znana po ostatecznym zakończeniu procedury przetargowej. Środki zewnętrzne będą pochodziły z programu Polski Ład.

Nowe chodniki, zjazdy i pobocza

Zadanie obejmie swoim zakresem aż siedem odcinków dróg. Przebudowy będą prowadzone w miejscowościach: Dębniak - 0,650 km, Kopiec - 0,338 km, Kroczów Mniejszy - 0,540 km, Kroczów Większy - 0,280 km, Osuchów - 0,302 km, Zakrzówek – Wieś -  0,220 km, a także na ul. Targowej w Kazanowie - 0,230 km.

Prace budowlane na każdym z odcinków będą bardzo podobne. Wykonawca w pierwszej kolejności przeprowadzi roboty przygotowawcze i wymieni przepusty pod koronami dróg. Następnie przygotuje odpowiednie podbudowy, na których położy nowe nawierzchnie jezdni. Wybuduje też chodniki, zjazdy oraz pobocza. Po zakończeniu prac budowlanych zamontowane zostanie nowe oznakowanie drogowe. Według wstępnych założeń realizacja zadania ma trwać sześć miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Ankieta dotycząca Strategi Rozwoju Gminy

Odsłony: 182

HerbGminyKazanow

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem Gminy Kazanów do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kazanów na lata 2023-2030 zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Dokument ten pozwoli nam ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą gminy, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem, a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju.

Gmina Kazanów, pragnąc zapewnić mieszkańcom możliwość szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy, służące całemu społeczeństwu zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.kazanow.pl

Zależy nam, aby dokument Strategii Rozwoju Gminy był wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki mogą być prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Czytaj więcej

Droga w Kroczowie Większym będzie przebudowana

Odsłony: 186

Droga w Kroczowie Większym będzie przebudowana – jest dofinansowanie

11 maja w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami programu dofinansowań na przebudowy dróg. Wśród nich znalazła się gmina Kazanów, która otrzyma 115 tysięcy złotych na modernizację jezdni w Kroczowie Większym.

Umowę na dofinansowanie w ramach programu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych podpisała wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka. Ze strony samorządu województwa mazowieckiego dokument parafował wicemarszałek Rafał Rajkowski. - Każdego roku wspieramy coraz więcej projektów, na co przeznaczamy coraz więcej pieniędzy. Pomoc finansowa w ramach dawnego FOGRU to środki, na które samorządy mogą liczyć od lat i chętnie z niej korzystają. Jak widać, potrzeby wciąż są duże – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Gmina Kazanów otrzyma z budżetu Mazowsza 115 tysięcy złotych wsparcia. – Są to dla nas bardzo istotne środki, które będą dobrze wykorzystane. W ich ramach przebudujemy kolejną drogę, a wiemy, że na każdą tego typu inwestycję mieszkańcy bardzo liczą i czekają. Dlatego dziękujemy samorządowi województwa mazowieckiego za przyznaną pomoc finansową. W tym roku mocno stawiamy na rozbudowę infrastruktury drogowej na terenie całej gminy Kazanów, dlatego każde pozyskane dofinansowanie jest dla nas niezwykle ważne – podkreśla wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Będzie nowa nawierzchnia i pobocza

Zakres zadania przebudowy drogi w Kroczowie Większym obejmie wykonanie odpowiedniej podbudowy jezdni wraz z zagęszczeniem oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Droga zyska też przepusty pod koroną oraz pobocza z kruszywa łamanego o szerokości pół metra. Na zakończenie wykonawca zamontuje niezbędne znaki drogowe. - Obecnie jesteśmy w trakcie procedury przetargowej dla wykonawców tego zadania. Liczymy, że uda się ją sprawnie przeprowadzić i zawrzeć umowę z firmą, która złoży najkorzystniejszą ofertę. Od razu po jej podpisaniu przekażemy do dyspozycji wykonawcy plac budowy. Pogoda sprzyja na realizację tego typu inwestycji, dlatego wierzymy, że uda się jak najszybciej oddać zmodernizowaną drogę do użytku mieszkańców – podsumowuje wójt.  

kroczow wiekszy dof

Termomodernizacja szkół

Odsłony: 176

kaz polski lad logo

Jest wykonawca kompleksowej termomodernizacji dwóch szkół w gminie Kazanów

Ruszają prace budowlane przy realizacji dużego zadania termomodernizacji dwóch szkół na terenie gminy Kazanów. Mowa o budynkach w Kowalkowie oraz Zakrzówku, które po remoncie będą bardziej wydajne energetycznie i zyskają na estetyce. Tutejszy samorząd podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji i przekazał obiekty do jego dyspozycji. Wartość zadania to ponad 3,5 miliona złotych, a 90% tej kwoty pokryje dofinansowanie zewnętrzne.

Jest wykonawca i ogromne dofinansowanie

Do Urzędu Gminy w Kazanowie wpłynęło aż siedem ofert od wykonawców. Najkorzystniejszą przedstawił Zakład Remontowo-Budowlany „Termo-Bud” Andrzej Lelewicz z Buska-Zdroju. Firma wyceniła swoją pracę na kwotę 3 mln 566 tys. 570 zł. Z budżetu gminy zostanie jednak wydatkowana bardzo nieduża kwota, tylko 10% wartości inwestycji, ponieważ 90% kosztów pokryje dofinansowanie zewnętrzne przyznane w ramach programu Polski Ład. Wsparcie finansowe wyniesie 3 mln 209 tys. 913 zł.  

Samorząd gminy podpisał z wykonawcą stosowną umowę na realizację zadania i przekazał obiekty do modernizacji. Prace budowlane już się rozpoczynają. – W tym roku skupiamy się między innymi na na poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kazanów. Oprócz kompleksowej termomodernizacji Urzędu Gminy, która trwa już od początku tego roku, rozpoczynamy też duże zadanie termomodernizacji budynków szkół w Kowalkowie i Zakrzówku. Obiekty te zdecydowanie wymagały remontu. Po zakończeniu prac będą lepiej dogrzane i tym samym bardziej komfortowe dla uczniów i pracowników szkoły. Termomodernizacja sprawi też, że będą tańsze w utrzymaniu, co w znacznym stopniu odciąży gminny budżet. Liczymy, że prace budowlane będą przebiegały bez żadnych zakłóceń i zakończą się zgodnie z planem – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Szeroki zakres prac

W ramach realizacji zadania w szkole podstawowej w Kowalkowie zostaną wymienione okna i drzwi zewnętrzne. W planach jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia fundamentów oraz położenie pokryć dachowych i malowanie dachów. Docieplony zostanie też stropodach i ściany budynku, gdzie pojawi się nowa, estetyczna elewacja. Wykonane zostaną także roboty instalacyjne: ochrony odgromowej i oświetlenia zewnętrznego ze źródłami światła LED. Kotłownia budynku przejdzie kompleksowy remont. Po zakończeniu tynkowania, malowania i kładzenia nowych płytek pojawi się tu nowoczesny kocioł kondensacyjny na olej opałowy wraz z niezbędnymi instalacjami. Przed budynkiem zaś przebudowana zostanie część chodników z kostki brukowej.

W szkole w Zakrzówku prace budowlane będą miały podobny zakres. Wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrze oraz uzupełnione obróbki blacharskie. Fundamenty oraz ściany budynku będą docieplone i obiekt zyska nową elewację. Wykonane zostanie odwodnienie i malowanie dachu, a także przeprowadzony remont kominów. W miejsce starych opraw oświetlenia zewnętrznego pojawią się nowoczesne typu LED. Przed obiektem przebudowane zostaną schody, opaska wokół niego, a także chodniki z kostki brukowej. Podobnie jak w szkole w Kowalkowie, tu także kotłownia przejdzie generalny remont wraz z wymianą źródła ogrzewania. Zainstalowany zostanie kocioł kondensacyjny na olej opałowy.

Prace budowlane mają zakończyć się w grudniu tego roku.

W trosce o czworonożnych przyjaciół

Odsłony: 182

W trosce o czworonożnych, małych przyjaciół

Samorząd gminy Kazanów stara się o dofinansowanie z budżetu Mazowsza na zapobieganie bezdomności zwierząt. Środki mają być przeznaczone na kastrację psów i kotów oraz sterylizację suk i kotek. Zwierzaki objęte programem zostaną też zaczipowane. Ma to zapobiegać niekontrolowanemu rozmnażaniu czworonogów i tym samym przepełnieniu schronisk.

Wniosek o dofinansowanie złożony

Pomimo wielu akcji informacyjnych, mówiących o potrzebie większej kontroli nad rozmnażaniem psów i kotów, wiele osób nadal nie kastruje i nie sterylizuje swoich podopiecznych. Powodów jest mnóstwo, od słabej świadomości skutków takiego działania, prowadzącego do wzrostu bezdomności czworonogów, poprzez błędny pogląd o krzywdzeniu zwierzaków tymi zabiegami, aż po brak środków na ich wykonanie. Z każdym z nich chce zmierzyć się samorząd gminy Kazanów. – Chcemy uświadamiać mieszkańców, że każdy kolejny miot psów czy kotów, który przychodzi na świat, przyczynia się do wzrostu bezdomności zwierząt. Schroniska są przepełnione, nie potrzeba kolejnych szczeniaków i kotków, bo całe mnóstwo już czeka na adopcję. Jest to narastający problem w naszej gminie i całym kraju. Co miesiąc odławiamy na tym terenie nawet kilka psów, które trafiają do schroniska. To duży problem, który generuje dla budżetu znaczne koszty. Dla zwierząt natomiast to ogromny stres, który nigdy się nie kończy, bo wiele z nich niestety nie znajduje nowego domu. Miejmy to na uwadze, sterylizujmy i kastrujmy swoich pupili. Chcemy w tych działaniach wesprzeć mieszkańców, dlatego wnioskujemy do marszałka województwa o środki na wykonanie tego typu zabiegów – informuje Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”. Gmina aplikuje o 19 tysięcy 800 złotych, co miałoby pokryć 50% kosztów realizacji zadania. Drugie tyle gmina zamierza dołożyć z własnego budżetu. Środki mają być przeznaczone na szereg zabiegów, w tym: sterylizację 52 kotek i 52 suk oraz kastrację 20 kotów i 20 psów. Wszystkie objęte programem zwierzęta zostaną też zaczipowane.

Sterylizacja i kastracja to nie krzywda, a ochrona zdrowia

Wbrew poglądom wielu osób, sterylizacja i kastracja nie jest krzywdą dla zwierząt, a wręcz przeciwnie. Zabiegi te nie tylko pomagają kontrolować rozmnażanie, ale chronią też czworonogi przed wieloma chorobami i niosą ze sobą ogromną ilość zalet. Głównymi są oczywiście brak cieczki u suk i rui u kocic. Nie występują u nich ciąże urojone i spada ryzyko nowotworu gruczołów mlekowych. Im wcześniej przeprowadzony zabieg, tym mniejsze ryzyko niechcianych chorób. Kastracja zaś chroni psy i koty przed nowotworem jądra i chorobami prostaty. Zabieg sprawia również, że psy są spokojniejsze, nie uciekają z posesji, a kocury nie znaczą terenu moczem, którego zapach jest bardzo silny i nieprzyjemny. Warto więc zadbać o zdrowie swoich czworonogów.