Dodatek osłonowy w 2024 roku

Odsłony: 804

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł,
 2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wypłata dodatku będzie realizowana jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA!

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe tylko wówczas, gdy źródło ciepła zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany).

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz pod nr telefonu 48 386 49 22 lub 48 386 49 23.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Materiały do pobrania:

 1. Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Zakończyła się termomodernizacja szkół w gminie Kazanów

Odsłony: 711

Zakończyła się termomodernizacja szkół w gminie Kazanów – budynki są nie tylko piękne, ale też energooszczędne

Końca dobiegły prace budowlane przy termomodernizacji szkół w Kowalkowie i Zakrzówku. Obiekty zdecydowanie zyskały na estetyce, ale przede wszystkim stały się energooszczędne i bardziej ekonomiczne w utrzymaniu. Co ważne, zadanie zostało zrealizowane przy udziale rządowych środków zewnętrznych, które pokryły 90% kosztów inwestycji. Jej zakres obejmował instalację energooszczędnych okien i drzwi, docieplenie budynków, modernizację kotłowni oraz instalację oświetlenia LED, znacznie poprawiając komfort użytkowania szkół.

Znaczące dofinansowanie

Samorząd gminy Kazanów pomyślnie zakończył projekt kompleksowej termomodernizacji dwóch szkolnych obiektów w Kowalkowie oraz Zakrzówku. Inwestycja, o wartości 3 mln 566 tys. 570 zł, została w większości sfinansowana ze środków zewnętrznych, przyznanych w ramach programu Polski Ład. Dofinansowanie wyniosło 3 mln 209 tys. 913 zł i pokryło 90% całkowitych kosztów zadania. Z budżetu gminy została wydatkowana bardzo nieduża kwota, pokrywająca pozostałe 10% wartości inwestycji.

Duże zmiany na lepsze

Prace wykonane przez firmę „Termo-Bud” z Buska-Zdroju, obejmowały szeroki zakres prac. W obu szkołach zainstalowano nowe okna i drzwi zewnętrzne, zwiększając izolacyjność budynków. Zrealizowano także docieplenie fundamentów, ścian oraz stropodachów, co znacznie poprawiło efektywność energetyczną obiektów. Dodatkowo, na dachach położono nowe pokrycia, a elewacje budynków zyskały estetyczny wygląd.

Kluczowe zmiany nastąpiły również w infrastrukturze wewnętrznej szkół. Kotłownie przeszły kompleksową modernizację, w tym instalację nowoczesnych kotłów kondensacyjnych na olej opałowy. Wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne rozwiązania LED, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dookoła szkół przeprowadzono także renowację chodników oraz schodów, dodatkowo poprawiając dostępność i bezpieczeństwo.

Jest piękniej i cieplej

Wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka, podkreśla znaczenie tej inwestycji. - Z dumą patrzymy na zakończenie tego ważnego projektu. Nasze szkoły stały się nie tylko bardziej efektywne energetycznie i estetycznie przyjemne, ale przede wszystkim bardziej komfortowe dla naszych uczniów i personelu. Dzięki tym zmianom znacząco obniżymy koszty utrzymania szkół, co przyniesie korzyści całej społeczności – mówi wójt.

Termomodernizacja szkół w Kowalkowie i Zakrzówku stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju gminy Kazanów, pokazując zobowiązanie samorządu do ciągłego podnoszenia jakości edukacji oraz troski o środowisko.

termo szkol kaz 24

termo szkol kaz 24

Samorząd gminy Kazanów aktywnie wspiera walkę z bezdomnością zwierząt

Odsłony: 556

Samorząd gminy Kazanów aktywnie wspiera walkę z bezdomnością zwierząt

W ramach działań na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt, samorząd gminy Kazanów podjął znaczące kroki, angażując się w troskę o czworonożnych braci mniejszych. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego oraz środkom z własnego budżetu gminy, udało się zrealizować szeroko zakrojony program kastracji, sterylizacji oraz czipowania psów i kotów z tego terenu.

95 przeprowadzonych zabiegów

Z inicjatywy gminy, a dzięki wsparciu programu "Mazowsze dla zwierząt 2023", w minionym roku przeznaczono łącznie 27 tysięcy złotych na kastrację, sterylizację i czipowanie psów i kotów z terenu gminy Kazanów. Pozyskane dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego wyniosło 13,5 tysiąca złotych, a gmina tyle samo dołożyła z własnych środków. Pozwoliło to na przeprowadzenie zabiegów u 95 zwierząt, w tym sterylizację 40 suk i 34 kocic, kastrację 10 psów i 11 kocurów, a także zaczipowanie każdego z nich.

Działania te stanowią istotny krok w kierunku ograniczenia problemu bezdomności zwierząt. - Kastracja i sterylizacja psów i kotów ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu ich niekontrolowanemu rozmnażaniu. Schroniska dla zwierząt borykają się z problemem przepełnienia, a odpowiedzialność za ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt spoczywa na całej społeczności. Chcąc wspierać mieszkańców w pokryciu kosztów tych zabiegów, zaangażowaliśmy się w realizację programu, który bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji zwierząt w gminie – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Kolejny wniosek o dofinansowanie już złożony

Warto podkreślić, że samorząd nie poprzestaje na osiągnięciach z roku 2023. Złożony już został kolejny wniosek o dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów. – Chcemy, aby wsparcie dla mieszkańców w kastracji oraz sterylizacji psów i kotów było długoterminowe. Liczmy, że dzięki temu poprawi się dobrostan zwierząt i wzrośnie świadomość działania lokalnej społeczności na rzecz odpowiedzialnej opieki nad nimi. Szczególnie teraz, kiedy schroniska pękają w szwach, a koszty, jakie gmina ponosi za odłowienie jednego psa i zapewnienie mu długoterminowej opieki, to już około 3 tysiące złotych – podsumowuje wójt.

Inicjatywa ta stanowi ważny przykład odpowiedzialności społecznej i troski o dobrostan zwierząt, a także pokazuje, jak lokalne władze mogą efektywnie współpracować z wyższymi szczeblami administracji w celu realizacji ważnych społecznie projektów.