Turniej tenisa stołowego

Odsłony: 621

Wakacyjny turniej tenisa stołowego - 3 dniowy za nami!!!

W weekend 20-22 lipca 2018 r. w Kazanowie odbywał się "Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego". Dzień pierwszy to zmagania Kazanowskiej młodzieży, w sobotę do rywalizacji stanęli zawodnicy z poza gminy Kazanów natomiast w niedziele mieszkańcy Gminy. Tradycyjnie na frekwencje mimo wakacyjnego okresu nie można było narzekać. Warto zaznaczyć, że jeden z zawodników na turniej dotarł rowerem z Puław! Sędzią głównym zawodów był Pan Wacław Ziomek ze Skarżyska.Wszyscy uczestnicy mogli liczyć tradycyjnie na poczęstunek i świetną atmosferę. Turniej obfitował w wiele wyrównanych spotkań. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę pamiątkową ze zmagań w Kazanowie.Zmagania były współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a organizatorem był klub ULKS Kazanów.

Czytaj więcej

PODPROGRAM 2017 efekty

Odsłony: 530

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Odechowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Czytaj więcej

Ogłoszenie GOPS

Odsłony: 404

gops zywnosc logo

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kazanów zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w terminie od 01.08.2018 r. do 20.08.2018r. w celu otrzymania skierowania na w/w pomoc.

Wsparcie w postaci artykułów żywnościowych trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej), których dochód nie przekracza 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie. Osoby zgłaszające się po skierowanie powinny przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z poważaniem
Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Informacja

Odsłony: 499

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej, natomiast od dnia 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, pok.11 w godz. 7:30-15:00, za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl), systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi, profil zaufany.

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku . Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2018 roku i trwa do 31 października 2019 roku.

Czytaj więcej

Kolonie letnie nad morzem w miejscowości Łazy!

Odsłony: 335

Kolonie letnie nad morzem w miejscowości Łazy!

Wakacje to wymarzony czas wypoczynku głównie dla dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie naszych szkół w wieku od 7 – 16 lat mają możliwość skorzystania z zorganizowanej formy wypoczynku w postaci wyjazdu na kolonie letnie.

Pragniemy poinformować, że obecnie w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu trwają zapisy na kolonie letnie nad morze do miejscowości Łazy. Termin wypoczynku: 15 – 26 sierpień.
Uczestnikami kolonii mogą być nie tylko dzieci i młodzież, których co najmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszt wypoczynku dla tych dzieci wynosi 550 zł. Na kolonie wyjechać mogą również dzieci, których rodzice nie posiadają ubezpieczenia w KRUS-ie. Opłata wówczas wynosi 1300 zł.

„Pamiętamy”

Odsłony: 708

1 lipca odbyły się uroczystości patriotyczne ku czci żołnierzy i dowódców zgrupowania BCh „Ośka”. Inscenizacja poetycko – muzyczna w wykonaniu młodzieży ZPO w Kazanowie rozpoczęła uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza parafii Kazanów Ks. Mariana Dybalskiego. W uroczystościach udział wzięli kombatanci, rodziny kombatantów, poczty sztandarowe, strażacy OSP Kazanów i Kowalków, mieszkańcy Gminy, Radni Rady Gminy w Kazanowie na czele z przewodniczącym Pawłem Jamką, Radny Rady Powiatu Zwoleńskiego Pan Bogusław Bernaciak oraz zaproszeni goście: Pan Leszek Ruszczyk poseł na Sejm, Pan Zbigniew Gołąbek Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej

Szkody w uprawach rolnych

Odsłony: 456

Kazanów, 04.07.2018

INFORMACJA

Informuję ,że Rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Kazanów mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 roku do tutejszego Urzędu piętro I pok. Nr 8 /sekretariat/

Do wniosku producent rolny dołącza:
– Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2018 r. w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego
– Kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)
– Wniosek musi być zgodny z zadeklarowanymi powierzchniami do dopłat bezpośrednich.
– Równocześnie informujemy że możliwość zakwalifikowania uprawy do szacowania zależy od kategorii gleby (mapa kategorii gleb dostępna jest na stronie internetowej IUNG).

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.kazanow.pl lub w Urzędzie Gminy Kazanów pok. Nr 8.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

Kazanów dnia 04 lipca 2018 r.

Wniosek o oszacowanie szkód do pobrania
Informacja dla producentów rolnych składających wniosek