Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia odpady 2017

Odsłony: 4025

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271.2.2016.

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2017.

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 376300 -2016 z dnia 30.12.2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

 

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie, pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, woj. mazowieckie, Tel 48/6766033, 6766035, fax. 048 6766055.
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2017.
II.2) Rodzaj Zamówienia: usługi
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie: a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów, b) odpadów zbieranych selektywnie, c) odpadów wielkogabarytowych i opon, d) odpadów budowlanych i odpadów z remontów, e) odpadów elektro, f) odpadów ulegających biodegradacji. Obszar gminy zajmuje 9495 ha. Liczba ludności 4681 osób. W skład gminy wchodzi 24 sołectwa.
II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.51.10.00.2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb Udzielania Zamówienia : Przetarg nieograniczony.
III.2) Informacje Administracyjne
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

SEKCJA IV : UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 29.12.2016r.
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 3
IV.3) Liczba odrzuconych ofert : 0
IV.4) Nazwa i Adres Wykonawcy, któremu udzielono Zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ,,RADKOM,, Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 220.000,00 PLN.
IV.6) Informacja o Cenie Wybranej Ofert oraz o Ofertach z Najniższą i Najwyższą Ceną:
Cena wybranej oferty cena brutto : 181.155,00 zł.
Oferta z najniższą ceną brutto : 181.155,00 /Oferta z najwyższą ceną brutto 236.001,60 zł.
Waluta : PLN.
Kazanów, 2016-12-30. 

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka