„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kazanów na lata 2017-2032"

Odsłony: 716

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KAZANÓW

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kazanów na lata 2017-2032".

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kazanów, ul. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kazanów na lata 2017-2032".

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Kazanów, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – sekretariat@kazanow.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kazanów.

Kazanów, dnia 27.10.2017r.

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz - Pyrka

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Kazanów
2. stronie internetowej www.kazanow.pl
3. a/a

Obwieszczenie

PUA