Przetarg - Termomodernizacja przedszkola i OSP Kazanów 2015

Odsłony: 3981

GMINA KAZANÓW
GPI-PN-271/4/2015

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy Kazanów
ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie usługi w zakresie: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej"


Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski,
Danuta Ziarkowska-Lis
Tel. (48) 676-60-33 wew. 18, ( 48) 676-60-33 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP nr 103911-2015 z dnia 13.07.2015 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl , www.ugkazanow.bip.org.pl.

Opis przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachowego, elewacje.

Miejsce wykonania usługi: sołectwo Kazanów ul. Zwoleńska
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.2111350-7
Czas trwania zamówienia do 30 .09.2015 roku
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.
Wymagane wadium : PLN - 4000 złotych
Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów (sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów – 27.07.2015r. do godz. 11.00
Data , godzina i miejsce otwarcia ofert: 27.07.2015 r. godzina 11.15 ,
Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.
Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .
 

POBIERZ DOKUMENTY

Kazanów, 14.07.2015.

WÓJT GMINY

Teresa Pancerz – Pyrka

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP nr 103911-2015 z dnia 13.07.2015r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu, BIP