Wybór oferty w przetargu - Przebudowa drogi nr 450106W 1478mb Niedarczów Górny Kol. Niedarczów Dolny Kol.

Odsłony: 1429

Znak: GPI - PN –271/4/2016

Zamawiający : Urząd Gminy w Kazanowie zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień Publicznych" (Dz. U. z 2015, poz. 2164) informuje, że w postepowaniu przetargowym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej o nr 450106W na długości 1478 mb w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia – Niedarczów Dolny Kolonia” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%). Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Nr oferty : Wykonawca : Cena brutto oferty (zł.) : Okres udzielonej gwarancji (miesięcy)

1. Budromost-Starachowice;
27-215 Wąchock ul. ŚW. Rocha 31;
196 601,96;
72

2. "Aglet" Sp. z o.o.;
ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa;
193 938,26;
72

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla;
Chybice 77, 27-225 Pawłów;
185 901,95;
72

4. "TRAKT" S.A.;
26-65 Piekoszów, Górki Szczukowskie 1, k/ Kielc;
217 952,73
60;

5. "STRABAG" Sp. z o.o.;
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków;
232 786,10;
60;

6. Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach;
26-670 Pionki, ul. Wspólna 23
193 345,61;
60;

7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.;
ul. Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń
194 491,23;
60;

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka