Wynik przetargu - odbiór odpadów w roku 2017

Odsłony: 3913

GMINA KAZANÓW
Kazanów, 2016.12.13
Znak: RGK- PN 271.2.2016

 

 Z A W I A D O M I E N I E
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1  ,ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2015r., poz. 2164 późń. zm. )  zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 08.12.2016r.  na  świadczenie usług w zakresie: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów  w roku 2017,,. Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła,  iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe ,,RADKOM,, Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom oferując cenę brutto – 181.155,00 zł. Słownie: Sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych z okresem płatności w ciągu 30dni.

Kryterium oceny ofert była cena i okres płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał łączną największą liczbę punktów – 100,00 .
Zamawiający informuje, że do przetargu przystąpiło trzech Wykonawców:

Oferta nr 1. Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ,,INTERBUD,, Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom cena brutto - 236.001,60 zł., okres płatności 30 dni, łączna ilość punktów – 86,06.

Oferta nr 3. Usługi Ekologiczne ,,EKO-JAS,, Krzysztof  Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów cena brutto – 196.284,00  zł. , okres płatności 30 dni, łączna ilość punktów – 95,37.

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej gminy Kazanów i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art.94 ust.1, pkt.2 ustawy Pzp.

Kazanów, 2016.12.13.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka